Prikbanden per 1 juli verboden

Het gebruik van de zogenaamde "prikbanden" zijn zonder uitzondering per 1 juli 2018 verboden. 

Het verbod op het gebruik van de zogeheten "trainingsbanden" (ook wel electronische of stroombanden genoemd) gaat voorlopig niet in, maar zal op een later tijdstip bij een afzonderlijke Koninklijk Besluit worden geregeld. 

 

Op 25 mei is in het Staatsblad het Besluit van 28 april 2018 houdende onder andere de wijzigingen van het Besluit houders van dieren in verband met diverse wijzigingen op het gebied van dierenwelzijn, gepuliceerd.
Voor hondensport zijn de volgende bepalingen van belang:

Artikel ll
Het Besluit houders van dieren wordt als volgt gewijzigd:
Onderdeel A, onder g. het gebruik van of het vastbinden of aanlijenen van een dier met een voorwerp, waarmee het dier door middel van scherpe uitseeksels pijn kan wormen toegbracht;
Onderdeel A, onder h. Het gebruik van apparatuur waarmee een dier door middel van stroomstoten, electromagnetische signalen of stralingen pijn kan worden toe gebracht, met uitzondering van electrische afrastering of omheining die is toegelaten voor het het afzetten en omheinen van een perceel en apparatuur, waarvan het gebruik is op het tweebrengen van een gerechtvaardige verandering in het gedrag van het dier ter voorkoming van gevaar voor mens of dier of aantasting van het welzijn van het dier en de gebruiker van de apparatuur daartoe over voldoende deskundigheid beschikt. (beide onderderlen worden toegevoegd aan artikel 1.3. van het Besluit houder van dieren)

Artikel lll
DIt besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2018, met uitzondering van artikel l, onder C en artikel ll, onderdeel A, onder h, die in werking treden op een bij Koninklijk Besluit te bepalen tijdstip, dat voor deze onderdelen verschillend kan worden vastgesteld.

30-5-2018 16:07